Kohinoor Securities

कारोवार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र

मिति*
प्रथम पक्ष ग्राहक संकेत नम्बर:
दोस्रो पक्ष ग्राहक संकेत नम्बर:
टेलिफोन:*
मोबाइल फोन:*
ई–मेल:*
दोस्रो पक्षको युजरनेम:
प्रथम पक्षको वेभसाइट:*
अन्य बिद्युतीय माध्यम:
कायम मिति:*
दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
व्यक्तीको नाम:*
दस्तखत:(JPG/PNG)*
कम्पनीको छाप:
औंठा छाप(दुबै दायाँ/बायाँ):(JPG/PNG)*

English Date*

उद्घोषण: